REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.UNISTART.NET

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu, zawiera on bowiem ważne informacje dotyczące praw i obowiązków związanych z korzystaniem z naszego serwisu.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaj i zakres świadczenia usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.UNISTART.net, zwanym dalej „Serwisem” lub „UNISTART.net”, warunki świadczenia i korzystania z tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
2. UNISTART.net jest platformą internetową do zarządzania wiedzą dostępną w zasobach Internetu, w szczególności poprzez wynajdywanie jej fragmentów według potrzeb i zainteresowań Użytkowników, czytanie, publikowanie, oraz umożliwiającą kontakty społecznościowe pozwalające na rozmowy na temat interesujących obszarów wiedzy i ich śledzenie.
3. UNISTART.net jest udostępniany przez Equilibrium Solutions Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-660) przy ul. Lwowskiej 7 lok. 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151575, kapitał zakładowy w wysokości: 2.239 tys.zł, NIP 6572515263, REGON 292810149, dalej zwaną „ES”.
4. ES zastrzega sobie prawo do udostępnienia reklam w ramach Serwisu.
5. ES umożliwia korzystanie z Serwisu na zasadzie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.
6. Regulaminowi podlegają Użytkownicy korzystający z Serwisu. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Każdy, kto nie akceptuje postanowień niniejszego Regulaminu, powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
7. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet i którego urządzenie komunikujące się z Internetem  wyposażone jest w dowolną przeglądarkę WWW pozwalającą na wyświetlanie stron w języku HTML 5. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od posiadania konta poczty elektronicznej, instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
8. Serwis jest aktualnie udostępniony Użytkownikom w wersji BETA i przechodzi testy w celu rozwijania jego funkcjonalności. Użytkownik rozumie i akceptuje, że Usługi mogą wciąż zawierać błędy oprogramowania, wykazywać zakłócenia i nie działać zgodnie z przeznaczeniem lub założeniami. Korzystanie z Serwisu na tym etapie oznacza, że Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na udział
w testowaniu wersji BETA Serwisu.
9. Użytkownik ponosi we własnym zakresie koszty umożliwiające dostęp do Serwisu.
10. ES przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz prawa do znaku towarowego w zakresie Serwisu i jego oznaczeń, w tym w szczególności do nazwy i logotypu. Wszelkie nazwy, logotypy, wizerunek czy inne Treści, które pojawiają się w Serwisie, a należą do osób trzecich oraz ich produkty lub usługi, podlegają ochronie z tytułu praw autorskich, praw własności intelektualnej oraz praw do znaków handlowych. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do poszanowania praw, o których mowa w zdaniach poprzednich.
11. Regulamin jest nieprzerwanie udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim, jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

II. DEFINICJE

1. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę objętych niniejszym Regulaminem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej. Aby dokonać Rejestracji konieczne jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i jego akceptacja.
3. Treści Użytkownika - materiały zamieszczone przez Użytkownika w postaci utworów mediów cyfrowych, a w szczególności e-booków i innych tekstów, materiały wideo, materiały muzyczne, dźwiękowe, fotograficzne, graficzne, oprogramowania i wszelkich inne jak również umieszczane przez Użytkowników wiadomości, recenzje, odpowiedzi, komentarze, pytania lub inne informacje i treści.
4. Treści Web - treści z sieci World Wide Web.
5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, stosunek prawny powstający pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem w wyniku rejestracji w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie a także umowa sprzedaży towarów i usług w Sklepie Serwisu
6. Klient - Użytkownik  dokonujący zakupów w Sklepie;
7. Sklep - prowadzony przez spółkę Equilibrium Solutions Sp. z o.o. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.unistart.net sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
8. Konto Użytkownika – wydzielona w Serwisie przestrzeń dla Użytkownika zabezpieczona indywidualnym hasłem Użytkownika,  utworzona przez Użytkownika poprzez dokonanie Rejestracji, która umożliwia dostęp do niektórych usług Serwisu, jego spersonalizowanie według potrzeb Użytkownika, w szczególności zawierająca bazę danych o Użytkowniku.
9. Usługodawca - Equilibrium Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-660) przy ul. Lwowskiej 7 lok. 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151575, kapitał zakładowy w wysokości: 2.239 tys.zł, NIP 6572515263, REGON 292810149, zwany także „ES”.
10. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
11. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
12. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Użytkownika formę dostawy;
13. Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Użytkownika w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
14. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Użytkownika z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
15. e-book - książki w wersji elektronicznej, których treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp.). Pliki z treścią książki mogą być w postaci plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep;
16. e-Księgarnia – księgarnia internetowa, z usług której korzysta serwis UNISTART,net
17. Audiobook mp3 - nagranie dźwiękowe w formie elektronicznej zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio, mp3 lub innym);
18. Pliki elektroniczne - e-booki, audiobooki i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;
19. PDF - format zapisu E-booka w pliku, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;
20. EPUB (electronic publication) - standard zapisu służący do publikowania e-booków;
21. Mobi – format zapisu e-booków, służący do odczytywania na urządzeniach Kindle firmy Amazon.

III. REJESTRACJA W SERWISIE
1. W celu utworzenia Konta Użytkownika należy dokonać Rejestracji. Rejestracja polega na podaniu w formularzu dostępnym w Serwisie adresu e-mail Użytkownika oraz akceptacji Regulaminu. Po zakończeniu Rejestracji, następuje wygenerowanie przez Usługodawcę indywidualnego hasła do Konta, które jest wysyłane Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail podany w formularzu. Z chwilą pierwszego zalogowania się przez Użytkownika do Konta następuje zawarcie Umowy.
2. Użytkownicy mają dodatkową możliwość Rejestracji w Serwisie z wykorzystaniem ich danych dostępowych pochodzących z innych serwisów, z którymi współpracuje Serwis i które są wyraźnie wskazane w Serwisie. Inne serwisy mogą przewidywać dodatkowe warunki skorzystania z tej możliwości. Pierwsze logowanie w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z innego serwisu połączone jest z akceptacją Regulaminu. Z chwilą pierwszego zalogowania się przez Użytkownika do Konta następuje zawarcie Umowy.
3. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło do Konta przed udostępnieniem go osobom trzecim. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę o jakichkolwiek naruszeniach bezpieczeństwa lub o nieautoryzowanym dostępie do Konta.
4. Informacje na Koncie Użytkownik ma prawo uzupełniać, aktualizować i zmieniać według własnego uznania.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU
1. UNISTART.net jest platformą do zarządzania Treściami Użytkownika i Treściami Web, pozwalającą na ich publikowanie oraz umożliwiającą kontakty społecznościom internetowym, pozwalającą pomiędzy poszczególnymi osobami, jak i grupami osób, usprawnić wymianę wiedzy i informacji, a w szczególności tworzyć każdego rodzaju informacje dotyczące wszelkich obszarów wiedzy, publikować je, wynajdywać, czytać, śledzić i rozmawiać na temat wiedzy, umieszczać i udostępniać Treści. W celu korzystania z Serwisu nie jest wymagane rejestrowanie się, jednakże niektóre jego usługi i funkcjonalności mogą być niedostępne dla Użytkownika dopóki nie stworzy własnego Konta.
2. W ramach Serwisu ES udostępnia Użytkownikom odpowiednio opisane procedury, narzędzia i miejsce na stronie internetowej Serwisu w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
3. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
4. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za jakąkolwiek Treść lub Treść Web, którą zamieszcza, publikuje lub w jakikolwiek sposób czyni dostępną w lub poprzez Serwis. Użytkownik akceptuje fakt, że UNISTART.net działa jedynie jako pasywny przekaźnik dla publikacji lub dystrybucji Treści lub Treści Web umieszczanych przez Użytkownika.
5. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
a) wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników Serwisu,
b) Treści propagujących przemoc, Treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
c) Treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku), prawa autorskie osób trzecich, wszelkie prawa własności intelektualnej i wszelkich znaków handlowych,
d) Treści o charakterze pornograficznym,
6. Ponadto, wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu nie mogą ograniczać, ani blokować możliwości użytkowania Serwisu przez inne osoby, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od następujących działań:
a) nękania, sprawiania bólu czy przykrości jakiejkolwiek osobie, przesyłania materiałów obscenicznych czy obraźliwych lub też zakłócania procesu publikacji materiałów w Serwisie albo zakłócania komunikacji z Serwisem;
b) użytkowania Serwisu w sposób mogący powodować uszkodzenia, rozłączenia, przeciążenia czy spowolnienie Serwisu;
c) używania Serwisu do zbierania i gromadzenia adresów e-mail lub informacji kontaktowych innych Użytkowników;
d) manipulowania Treściami udostępnionymi w Serwisie;
e) ładowania, umieszczania, przesyłania, dzielenia się, przechowywania czy jakiekolwiek inne udostępnianie jakichkolwiek materiałów, które można uznać za szkodliwe, zagrażające, bezprawne, znieważające, naruszające czyjeś prawa, obraźliwe, podburzające, napastliwe, wulgarne, nieprzyzwoite, oszukańcze, naruszające prywatność lub dobre imię, nienawistne lub z punktu widzenia rasowego, etnicznego czy w jakikolwiek inny sposób niewłaściwe.
7. Użytkownik, poprzez zamieszczenie Treści w Serwisie, udziela ES niewyłączną, zbywalną, nieodwołalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, bez ograniczenia czasu i terytorium licencji na publiczne udostępnianie Treści w Serwisie, czy też w związku z działalnością ES, niezależnie czy handlową czy też nie, w dowolnej formie, w celu:
a) korzystania, utrwalania, zwielokrotniania, publikowania, publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania i reemitowania, reprodukowania, publikowania, analizowania, edytowania, tłumaczenia, publicznego odtwarzania, publicznego pokazywania oraz wytwarzania utworów pochodnych w stosunku do takich Treści, jak również także publicznego udostępniania Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
b) modyfikowania Treści na polach eksploatacji, o których mowa w punkcie a) powyżej, w całości lub w części,
c) rozpowszechniania Treści na polach eksploatacji, o których mowa w punkcie a) powyżej, oraz Treści zmodyfikowanych, o których mowa w punkcie b) powyżej,
w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, w dowolnych mediach i w dowolnych technologiach, zarówno znanych obecnie jak nowych.
8. Użytkownik, poprzez zamieszczenie Treści w Serwisie, oświadcza, że dysponuje uprawnieniami do udzielenia ES licencji w odniesieniu do Treści, które zamieścił w Serwisie oraz że żadne honoraria lub inne płatności nie będą wymagane przez jakąkolwiek osobę lub instytucję na skutek pojawienia się i korzystania z Treści zamieszczonych w Serwisie oraz że Treści te udostępniane innym Użytkownikom Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem nie naruszają, ani nie będą naruszać prawa własności jakiejkolwiek osoby, czy przedsięwzięcia włączając w to bez ograniczeń prawa patentowe, prawa autorskie, w tym prawa do integralności utworu, prawa do znaku handlowego, prawa do wzoru przemysłowego, tajemnicy handlowej, oraz dóbr osobistych, w tym w szczególności prawa do właściwego użycia nazwiska, prawa do wizerunku, prawa do prywatności, jakie powstają na gruncie któregokolwiek z systemów prawnych.
9. Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do nie używania, utrwalania, zwielokrotniania, publikowania, publicznego wykonania, wystawiania, nadawania i reemitowania, modyfikowania i rozpowszechniania a także do publicznego udostępniania Treści lub Treści Web udostępnionych w Serwisie bez wyraźnej zgody ich właściciela lub innej osoby, której przysługują prawa do tej Treści lub Treści Web.
10. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie linków do stron internetowych, na których zawarte są Treści, o których mowa w ustępie 4 i 5 powyżej.
11. ES nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, w tym między innymi za dotarcie i korzystanie przez Użytkownika z innych stron internetowych, czy serwisów wykorzystując funkcjonalność UNISTART.net, ani za Treści oraz Treści Web zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie. Jakiekolwiek transakcje Użytkownika z ogłoszeniodawcami, czy reklamodawcami UNISTART.net lub uczestnictwo w akcjach promocyjnych podmiotów trzecich, włączając w to płatności i dostarczanie towarów, a także inne warunki (takie jak np. gwarancje) pozostają wyłączną sprawą Użytkownika, a Serwis nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku takich transakcji.
12. ES nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane Treści, Treści Web lub dane, o ile nie wie o ich bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści lub danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych treści lub danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do treści lub danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Usługodawca zawiadomi Użytkownika o uniemożliwieniu dostępu z podaniem przyczyny na adres e-mail udostępniony przez Użytkownika.
13. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może usunąć w całości lub w części Treści lub Treści Web lub dane umieszczane przez Użytkownika, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie narusza postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności postanowienia ustępu 3, 5, 6, 9 i 10 niniejszej części Regulaminu. Usługodawca nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek Treści lub Treści Web lub danych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie.
14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione w Serwisie Treści Użytkownika lub Treści Web, w tym w szczególności za:
a) aktualność Treści,
b) dokładność Treści wyszukanych na podstawie wybranych przez Użytkownika słów kluczowych,
c) treści pochodzące z innych serwisów,
w przypadku gdy Serwis nie jest inicjatorem przekazu Treści, nie wybiera odbiorcy Treści, nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie Treści.
15. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu.
16. Adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie, będzie wykorzystywany przez Serwis do komunikowania się z Użytkownikiem w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zmienić wskazany podczas Rejestracji adres e-mail w ustawieniach Konta.
17. Użytkownik, poprzez wybór odpowiednich ustawień Konta, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od ES informacji handlowych, w tym ofert specjalnych. Zgoda udzielona przez Użytkownika może zostać odwołana w każdym czasie poprzez zmianę ustawień Konta.

V. STRONY INTERNETOWE, REKLAMY I USŁUGI STRON TRZECICH UMIESZCZANE W SERWISIE
1. Serwis może zawierać linki do stron internetowych, serwisów, reklam lub usług, które nie są kontrolowane przez UNISTART.net. Serwis nie kontroluje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki jakiejkolwiek ze stron internetowych czy serwisów podmiotów trzecich, a niniejszy Regulamin nie odnosi się do żadnego z tych przypadków.
2. Niektóre usługi Serwisu umożliwiają zbieranie Treści lub Treści Web dla potrzeb i w zakresie wskazanym przez Użytkownika. Serwis wykorzystuje automatyczne przeszukiwanie (bot) z niewielkim udziałem ludzi lub bez udziału czynnika ludzkiego. W związku z tym może się okazać, iż niektóre wyszukane Treści mogą nie odpowiadać celom założonym przy wyszukiwaniu.

VI. SKLEP SERWISU
1.  Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie unistart.net.
2. Klientem Sklepu może być każdy Użytkownik Serwisu.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe unistart.net  przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, wymagań technicznych pozwalających na korzystanie z Internetu i składanie zamówień. W przypadku komputerów PC minimalne wymagania techniczne obejmują:
a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
b. Procesor: 1 GHz
c. RAM: 1 GB pamięci RAM
d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
f. Sterowanie: klawiatura, mysz
g. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
h. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)
4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
a. wyboru zamawianych towarów lub usług,
b. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c. wyboru sposobu płatności.
7. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
b. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w sekcji „Odstąpienie od umowy, zwrot należności Klientom. Nadpłaty”.
9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
• 
VIa  Ceny towarów i usług
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a. podawane są w złotych polskich,
b. zawierają podatek VAT,
c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Wszystkie ceny usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a. podawane są w złotych polskich,
b. zawierają podatek VAT,
c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
d. uwzględniają koszty dostawy.
3. Cena podana przy każdym towarze i usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów i usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy  prezentowane są na stronie internetowej Sklepu.


  VIb Czas realizacji zamówienia towarów
1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki do przewoźnika realizującego dostawę, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
2. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
3. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.
4. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
5. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
• 
VIc Czas realizacji zamówienia usług (e-booków)
1. Przy każdej usłudze (e-booku) podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania Klientowi kodu aktywacyjnego umożliwiającego bezpłatne pobranie e-booka z wybranej przez niego e-Księgarni, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
2. Po dokonaniu płatności za e-booka Serwis przesyła Użytkownikowi stosowny kod aktywacyjny umożliwiający bezpłatne pobranie e-booka w jednym z trzech formatów (PDF, ePUB, mobi) z wybranej e-Księgarni. W celu pobrania e-booka konieczna jest rejestracja w e-Księgarni. Przed nabyciem e-booka należy w związku z tym zapoznać się z wymaganiami technicznymi i regulaminem e-Księgarni.

•   VId Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary i usługi: przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza. Płatności za zakupione towary i usługi  dostępne w Sklepie są realizowane online za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego przez Sklep (np.  przelewy24.pl, obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-237 Poznań). Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem elektronicznego systemu płatności  przed rozpoczęciem realizacji płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
3. W momencie złożenia dyspozycji zapłaty dochodzi do zawarcia umowy między Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż książki i/lub e-booka. Wartość zamówienia określona w chwili jego złożenia  obejmuje wszelkie koszty, do których zapłaty zobowiązany będzie Klient w związku ze sprzedażą mu książki i/lub e-booka oraz jej/jego udostępnieniem/wysyłką, z wyłączeniem kosztów należnych od Klienta na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie ze Sklepem.
4. Faktura VAT zostanie przekazana Użytkownikowi na jego żądanie w formie papierowej na podany przez Klienta adres korespondencyjny. Paragon potwierdzający nabycie książki i/lub e-booka jest udostępniany w siedzibie Usługodawcy i tam może zostać wydany.

   
VIe Odstąpienie od umowy, zwrot należności Klientom. Nadpłaty

1. Z zastrzeżeniem postanowień podpunktów a i b1.2, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na sprzedaż e-booka Klient może odstąpić od tej umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Usługodawcy, przy czym:
a. jeżeli e-book został pobrany przez Klienta, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust. 8 (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm).
b. uprawnienie, o którym mowa w ust. 11, przysługuje wyłącznie konsumentom.
2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na sprzedaż towaru Klient może odstąpić od tej umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Usługodawcy, przy czym uprawnienie to przysługuje wyłącznie konsumentom.
3. W razie odstąpienia od umowy Klientowi zwrócona zostanie zapłacona kwota. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
4. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na Koncie Użytkownika. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.


VII. TRYB REKLAMACYJNY

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu.
2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Equilibrium Solutions sp. z o.o., ul. Lwowska 7 lok. 5, 00-660 Warszawa, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:  info@unistart.net  w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie adresu e-mail przypisanego przez Użytkownika do Konta, opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji oraz adres kontaktowy (fizyczny lub poczty elektronicznej), na który ES będzie mogło wysłać informację o rozpatrzeniu reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji ES zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez ES w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia) z zastosowaniem postanowień Regulaminu.
5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres kontaktowy wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacji.
6. Wyjątek w procedurze reklamacji stanowią e-booki posiadające elektroniczny kod aktywacyjny. Aby dokonać reklamacji tej usługi, należy skontaktować się z e-Księgarnią, która zobowiązana jest wysłać do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki i sposobie rozpatrzenia reklamacji.


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych Użytkowników jest ES.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane ES przez Użytkownika lub przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne współpracujące z Serwisem w związku z logowaniem się Użytkownika w Serwisie.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez ES zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w celu świadczenia Usług w ramach Serwisu, tj. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, realizacji i rozwiązania umowy oraz jej rozliczenia oraz w celach marketingowych, reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, zarządzania, administrowania i rozwijania relacji z Użytkownikami związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

4. Użytkownik dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe Usługodawcy i wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zgoda ta obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmienia się cel przetwarzania.

5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  Użytkownika ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. X.5 niniejszego Regulaminu.  W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez ES ze względu na swoją szczególną sytuację, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych jeżeli ES przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ES lub gdy ES zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być także w koniecznym dla realizacji Usług zakresie powierzone podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie ES czynności dotyczące Serwisu i Usług świadczonych w jego ramach.

7. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez ES przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą i zmianą poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

8. Korzystanie z Serwisu w niektórych przypadkach wymaga podania przez Użytkownika określonych danych osobowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zamieszczanie w Serwisie innych danych osobowych aniżeli te wymagane przez Serwis, odbywa się na własne ryzyko Użytkownika, a ES nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tym związane.

 

IX. PLIKI COOKIES

1. Serwis może używać pliki „cookies”, o czym Użytkownik zostaje powiadomiony wchodząc na stronę internetową Serwisu.

2. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia komunikującego się z Internetem (urządzenia końcowego np. komputera, laptopa, smartphona) bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Serwisu na urządzeniu komunikującym się z Internetem Użytkownika, które serwer Serwisu może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputerem użytkownika.

3. Pliki „cookies” dostarczają Usługodawcy danych statystycznych o korzystaniu przez Użytkowników z Serwisu. Serwis używa także plików „cookies” w celu zapisywania osobistych ustawień Użytkowników.

4. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w swojej przeglądarce internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookies” na obsługę indywidualną. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają podmioty odpowiedzialne za daną przeglądarkę internetową. Użytkownik ma prawo wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję akceptowania plików „cookies”, tj. zablokować monitorowanie, przy czym wyłączenie akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług Serwisu.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkownika dzięki linkom umieszczonym w Serwisie.

X. ZMIANA REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej Serwisu, tj. z dniem 21 lipca 2015 r.
2. ES zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników korzystających z Serwisu po upływie 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu oraz poinformowania Użytkowników na ich Kontach, przy czym Użytkownicy, którzy wykupili Abonament, korzystają z Serwisu na dotychczasowych zasadach do czasu jego wykorzystania. ES zobowiązuje się zamieścić i utrzymywać na stronie internetowej Serwisu przez okres 14 dni od dnia publikacji informację o dokonaniu zmian Regulaminu.
3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu po zmianach, Użytkownik uprawniony jest, w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z informacją o zmianie Regulaminu, do rozwiązania Umowy poprzez wybranie w parametrach Konta opcji jego likwidacji, co skutkuje wygenerowaniem automatycznie informacji do Usługodawcy o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tym samym czasie, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym z zastosowaniem środków komunikowania się przewidzianych niniejszym Regulaminem, wskazując jakiego Konta wypowiedzenie dotyczy.
4. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się opublikowanymi Regulaminem oraz jego zmianami.
5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej: info@unistart.net .
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 z późn. zm.).
7. Regulamin sporządzono w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, przy czym rozstrzygająca jest polska wersja językowa Regulaminu.
8. Wszelka korespondencja ze strony Serwisu z Użytkownikiem będzie prowadzona w języku polskim
i angielskim, przy czym rozstrzygająca jest polska wersja językowa korespondencji.
9. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.